Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

Опубликовано: 01.09.2018

видео Договір між батьками  про сплату аліментів на дитину

Директор ЮК "Пронін та партнери" Євген Пронін розповів про нововведення при виплаті аліментів. ч. 1

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину


Про закони. Випуск №78. Обов'язок дітей та батьків утримувати один одного.

Місто ____________________ області, двадцять третього серпня дві тисячі шостого року.

Ми, , ідентифікаційний номер , що мешкає в місті ___________ на вулиці АДРЕСА-1, з однієї сторони, та , ідентифікаційний номер , що мешкає в місті Херсоні на вулиці АДРЕСА-2, з другої сторони, разом іменовані «Сторони», попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, розуміючи значення своїх дій, діючи без будь-якого примушення, як фізичного так і морального вільно володіючи українською мовою, керуючись ст.ст.202-204, 626, 627 ЦК України, уклали цей договір про наступне:

1. Ми, _______ПІБ та ________ПІБ, з ____ ___________ ______ року знаходимося в зареєстрованому шлюбі свідоцтво про укладення шлюбу І-ЖД №________ виданого ____ ___________ ______ року ____________ сільською радою. Від шлюбу маємо сина - ___________ПІБ, ____ ___________ ______ року народження, свідоцтво про народження 1-КГ №_______ виданого ____ ___________ ______ року ____________ ВРАГС міста ___________, який після розлучення буде проживати з матір’ю - ________ПІБ, по адресу: АДРЕСА_1.

2. У випадку зміни місця проживання сина, я, __________ПІБ зобов’язуюся повідомляти _____________ПІБ про нове місце проживання сина.

3. На утримання сина, я, _____________ПІБ беру на себе зобов’язання щомісячно (до 28 числа кожного місяця) передавати ____________ПІБ суму еквівалентну 100 (ста) доларам США, але не менше 500 (п’ятсот) гривень до набуття сином повноліття. У випадку тимчасового зменшення заробітної платні (зняття премії) сума на утримання за домовленістю з _____________ПІБ складатиме 350 (триста п’ятдесят) гривень, яка в подальшому повинна бути компенсована.

4. Якщо дитина буде відпочивати літом з матір’ю, _________ПІБ бере на себе зобов’язання додатково виплатити на оздоровлення дитини суму еквівалентну 100 (сто) доларам США, але не менше п’ятсот гривень. Якщо дитина відпочиватиме з батьком, то він зобов’язується взяти дитину на повне матеріальне забезпечення (харчування, одяг тощо).

5. За наявності особливих обставин, встановлених у ст. 185 Сімейний кодекс України , сума коштів, яку має сплатити __________ПІБ, буде визначена за погодженням із _________ПІБ.

6. ___________ПІБ має право безперешкодно відвідувати сина за місцем його проживання, попередньо зателефонувавши про приїзд. А також має право за попередньою домовленістю з _________ПІБ брати сина, за його бажанням та з урахуванням стану здоров'я, до себе, але не більше ніж на один тиждень. В період зимових та літніх канікул до одного місяця.

7. Аліменти одержані на дитину, є власністю _______________ПІБ.

Я, __________________ПІБ, зобов’язуюсь всі одержані аліменти використовувати за цільовим призначенням, тобто виключно на утримання малолітнього сина ____________ПІБ.

8. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим договором та сприяти другій стороні у виконанні її обов'язків. Сторона, що порушила зобов'язання за цим договором, повинна усунути ці порушення.

9. Всі спори, що виникають в процесі виконання цього договору, та розбіжне тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

10. За згодою сторін в період дії договору зміни та доповнення до нього вносяться шляхом укладення додаткової угоди, посвідченої нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішуються в судовому порядку.

11. В разі невиконання ____________ПІБ обов'язку по сплаті аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

12. В разі несвоєчасного виконання умов цього договору і виникнення заборгованості по аліментах з вини _____________ПІБ, останнім сплачується на користь _____________ПІБ пеня у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.

13. Всі витрати за складання та посвідчення цього договору сплачує ____________ПІБ.

14. Договір набуває чинності з дня його нотаріального посвідчення.

15. Зміст ст.ст. 180-182, 185, 189, 190 СК України щодо припинення права аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно нотаріусом роз'яснено.

16. Цей договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один залишається в справах ________ПІБ, приватного нотаріуса _______________районного нотаріального округу (АДРЕСА_4), а інші видаються сторонам.

Підпис:_________________________________________________________________________

Підпис:_________________________________________________________________________

Місто ________________________________.

Двадцять третього серпня дві тисячі шостого року, цей договір посвідчено мною, ___________________ПІБ, приватним нотаріусом __________________районного нотаріального округу.

Договір між батьками про сплату аліментів на дитину підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плату: сплачено

Приватний нотаріус

rss